Mijlpaal ontwikkeling plan WTC Cambuur, bestemmingsplan ter inzage

Gepubliceerd op 16 april 2019

Mijlpaal ontwikkeling plan WTC Cambuur, bestemmingsplan ter inzage

Gemeente Leeuwarden legt mede namens de Stadion Ontwikkeling Cambuur BV het ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden - Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur ter inzage.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 25 april gedurende een periode van zes weken ter inzage. Binnen deze periode kan eenieder zijn of haar zienswijze kenbaar maken. 

 

Het bestemmingsplan Leeuwarden - Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur biedt een juridisch-planologische regeling voor de voorziene integrale gebiedsontwikkeling zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook wordt de bestemming detailhandel op de locatie Snekertrekweg omgezet naar ‘Wonen – uit te werken’. Daarnaast maakt het plan het mogelijk een aantal percelen aan de Balthasar Bekkerwei in te zetten om te gebruiken voor parkeren.

 

Omwonenden en belanghebbenden hebben intensief meegewerkt en een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het bestemmingsplan. Zorgen, wensen en opmerkingen zijn - ondanks de krappe planning – zoveel mogelijk meegenomen. 

WELSTRANDSRICHTLIJNEN

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan liggen ook de welstandsrichtlijnen ter inzage. De richtlijnen zijn gebaseerd op het door de gemeenteraad op 23 januari jl. vastgestelde stedenbouwkundig plan.

BESLUITVORMING

Na de ter inzagelegging legt het college van b. en w. het ontwerpbestemmingsplan en de welstandsrichtlijnen, inclusief een reactie op de ingediende zienswijzen, aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. Het college van b. en w. hoopt dat de besluitvorming nog voor het zomerreces kan plaatsvinden. Op dat moment zijn ook de realisatieovereenkomst en het inrichtingsplan gereed.

 

Samen met de werkgroep belanghebbenden en omwonenden wordt sinds begin april ook aan het inrichtingsplan gewerkt. Onderdeel hiervan is de Green wall, een groene geluidswerende afscheiding tussen het WTC-terrein en de Schrijversbuurt.